in Uncategorized

Per Tots Sants, potser

Segons els càlculs de l’ínclit James Ussher (1581-1656, arquebisbe anglicà d’Armagh i pri­mat d’Irlanda) el món va ser creat per Déu Nos­tre Senyor tal dia com avui, 23 d’octubre, l’any 4.004 abans de Crist. Basava aquesta tesi, és clar, en la Bíblia: en les genealogies de l’Antic i del Nou Testament. Va comptar els anys d’Adam i dels fills d’Adam, dels néts, de Noè, de cada rei i profeta. Quan les dades biogrà­fiques eren in­completes, aprofitava el que tenia, feia inferèn­cies i treia conclusions. Va emprar també auxi­liarment les Taules Rudolfines de Johannes Kepler, molt superiors a les prussianes i a les al­fonsines. La ciència, com ha de ser, per a servir a Déu i a vós.

Ara mateix aquest món només tindria, doncs, sis mil i pocs anys d’edat, exactament sis mil on­ze. I a mi, que tot plegat em pareixia molt més antic: gastat i espatllat i tot. Quan es degué co­mençar a malmetre? En quin moment de la his­tòria s’accelerà d’una manera fatídica el seu en­velliment? Aviat, això segur. No molt més tard del setè dia. Per Tots Sants, potser.

Write a Comment

Comment